Get Adobe Flash player
Strona główna Wiadomości Otrzymaliśmy certyfikat "Bezpieczna Szkoła"

W okresie od 1 października 2011 r. do 31 marca 2012 r. 1073 szkoły wszystkich rodzajów i stopni z całej Polski realizowały program Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości, przedstawiciele Sejmu i Senatu, stowarzyszeń nauczycielskich, Kuratoriów Oświaty, Komendant Główny Policji, rektorzy i dziekani wyższych uczelni, naukowcy, przedstawiciele organizacji obywatelskich i samorządów terytorialnych. Hasłem przewodnim konkursu było: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

Warto wiedzieć, że w konkursie uczestniczyło ponad 300 tysięcy uczniów. Również nasze gimnazjum, do którego uczęszcza 180 uczniów, z pozytywnym wynikiem wykonało zadania konkursowe. Obejmowały one problematykę zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym normy współżycia, poszanowania praw jednostki: ucznia, obywatela, a ponadto przeciwdziałania patologiom czy tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach. Zadania dotyczyły także kwestii solidaryzmu społecznego oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

W naszej szkole przeprowadzone zostały debaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, różnorodne konkursy, badania ankietowe na godzinach wychowawczych, lekcjach wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego oraz w ramach zajęć wychowania do życia w rodzinie, świetlicowych i bibliotecznych. W zakresie opieki nad uczniem i promocji zasad bezpieczeństwa szkoła współpracowała  z Policją, Strażą Gminną, Strażą Pożarną. Podczas zajęć z wychowawcą uczniowie uświadomili sobie, że każdego człowieka należy traktować podmiotowo, szanować jego godność i nietykalność cielesną. Młodzież została uwrażliwiona na kulturę języka, umiejętne dobieranie słownictwa, unikanie stosowania wulgaryzmów. Uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w programach profilaktycznych: Pamiętnik narkomanki, Szanuj życie. Uświadomili sobie, jakie zagrożenia czyhają na nich w związku z zażywaniem używek, narkotyków i dopalaczy. Poznając prawdziwe historie, łatwiej uczyli się asertywności, wybierając właściwe drogi postępowania i życie bez używek. W ramach akcji  Z wizytą u osób starszych, niepełnosprawnych wolontariusze odwiedzili starsze i samotne osoby, będące podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja zadań konkursowych dotyczyła różnorodnych kręgów tematycznych: małej ojczyzny, czyli miejscowości, najbliższej okolicy, środowiska lokalnego, regionu, a ponadto rodziny oraz szkoły. Gimnazjaliści zdobywali wiedzę na temat właściwych zachowań. Wskazywali postawy nieprawidłowe, naganne czy patologiczne. Mieli możliwość obejrzenia filmów, dotyczących narkomanii, nikotynizmu czy dopalaczy. To tylko część z wykonanych przez szkołę przedsięwzięć.

20 stycznia 2012 roku w naszym gimnazjum odbyło się podsumowanie projektu Rodzina bez uzależnień. W spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, dyrektorzy szkół, pracownicy GOPS-u. To podsumowanie pięknie zwieńczyło nasze zadanie specjalne w ramach konkursu. Część artystyczna w wykonaniu młodzieży nawiązywała do trwającego wówczas karnawału. Motywem przewodnim była mądra i bezpieczna zabawa  polskiej szlachty, chłopów i współczesnej młodzieży. Zaprezentowano różnorodne układy taneczne, tj.: polonez, polka czy makarena. Uroczysty pokaz wzbogaciły piosenki, scenki rodzajowe oraz prezentacja multimedialna.

Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Aktywnie i twórczo  wykonywali powierzone zadania, pełnili różnorodne funkcje, integrowali się, budując wzajemne zaufanie. Podczas zajęć mobilizowano  inteligencję wieloraką, stosowano różnorodne metody oraz formy pracy.  Solidna półroczna praca przyniosła oczekiwane efekty.

Wszystkie zadania, zrealizowane przez ponad tysiąc szkół, stanowić będą cenny materiał badawczy, który trafi do Ministra Edukacji Narodowej, komisji parlamentarnych, ośrodków naukowych, szkół i placówek oświatowych.

 

 

koordynatorzy: Agnieszka Bazylewicz,

Dorota Klimek,

Wioletta Kosiewicz,

Marta Potrzebko