Get Adobe Flash player
Strona główna Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Nr 01/2016

dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku

z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Podstawa prawna:

Art.20zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz § 11 rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 roku poz. 1942) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku na rok szkolny 2016/2017  w następującym składzie:

  1. Dorota Szymańska - Sobieska - przewodniczący komisji rekrutacyjnej,
  2. Teresa Pisiak  - członek komisji,
  3. Bożena Truszkowska - członek komisji,
  4. Karolina Wróbel  - członek komisji.

§ 2

Zadania komisji rekrutacyjnej określa § 12 rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 roku poz. 1942).

§ 3

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 określa załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 5/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny  2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych szkół dla dorosłych w województwie podlaskim - stanowiący zał. nr 1 do zarządzenia.

 

§ 4

Do klasy pierwszej Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku przyjmuje się uczniów:

1)      z urzędu ? absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

2)      na wniosek rodziców/prawnych opiekunów-absolwentów szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem gimnazjum,

3)      rodziców/prawnych opiekunów zobowiązuje się do złożenia wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym -stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia - do dyrektora gimnazjum.

§ 5

W przypadku większej liczby kandydatów, zamieszkałych poza obwodem, niż liczba wolnych miejsc w gimnazjum, postępowanie rekrutacyjne odbędzie się według kryteriów określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu  i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 roku poz. 1942) oraz uchwały Nr XV/100/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Mały Płock oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2016 roku poz. 1702)

§ 6

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania do czasu zakończenia rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.